Our Team

<
Pankaj Jain

Founder

Jyoti Kumar Jain

Co-Founder

Dr. V.B. Singh

Advisor

Ashish Kaushik

Associate Director


Sanjay Jain

Associate Director


Rajesh Agarwal

Associate Director


Prakash K Choudhary

Associate Director


Raj Ratan Pugalia

Associate Director


Sapna Khandelwal

Associate Director


Rajani Gupta

Senior Associate


VARUN JAIN

Senior Associate


Tarun Ranga

Senior Associate


Anshul Verma

Senior Associate


Rishabh Aggarwal

Associate